Fluorescein-5-maleimide 货号: BN15004

Fluorescein-5-maleimide
Fluorescein-5-maleimide    货号: BN15004Fluorescein-5-maleimide    货号: BN15004Fluorescein-5-maleimide    货号: BN15004

 • 产品货号:
  BN15004
 • 中文名称:
  Fluorescein-5-maleimide
 • 英文名称:
  Fluorescein-5-maleimide
 • 品牌:
  Biorigin

 • 货号

  产品规格

  售价

  备注

 • BN15004-5 mg

  5 mg

  ¥450.00

  染色剂/指示剂

 • BN15004-25 mg

  25 mg

  ¥1800.00

  染色剂/指示剂

产品描述

应用范围:巯基反应染料 

产品参数 

外观:可溶于 DMF 的黄色固体

λ Ex/λ Em = 492/515 nm (pH 9) 

CAS 号:75350-46-8 

分子式: C24H13NO7 

分子量:427 

分子结构图:

Fluorescein-5-maleimide    货号: BN15004

贮存条件 -20℃避光干燥保存

产品介绍 荧光素-5-马来酰亚胺是应用最广泛的绿色荧光巯基反应染料。该反应需要非常温和的条件,同时反应具有高度的特异性。 

注意事项 

1. 荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。 

2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

 • Fluorescein-5-maleimide    货号: BN15004 说明书下载.pdf