WIDE-VIEW™ 预染蛋白质标记Ⅲ 货号: 230-02461

WIJP-VIEW™ 预染蛋白质标记Ⅲ
WIJP-VIEW™ 预染蛋白质标记Ⅲ    货号: 230-02461WIJP-VIEW™ 预染蛋白质标记Ⅲ    货号: 230-02461WIJP-VIEW™ 预染蛋白质标记Ⅲ    货号: 230-02461

 • 产品货号:
  230-02461
 • 中文名称:
  WIJP-VIEW™ 预染蛋白质标记Ⅲ
 • 英文名称:
  WIJP-VIEW TM Prestained Protein Size Marker Ⅲ
 • 品牌:
  Wako

 • 货号

  产品规格

  售价

  备注

 • 230-02461-500uL

  500uL

  ¥2920.00

  -20℃

产品描述