ND系列钟罩式冷冻干燥机,新芝,SCIENTZ-12ND 普通多歧管型冷冻干燥机

上海金畔生物科技有限公司提供ND系列钟罩式冷冻干燥机,新芝,SCIENTZ-12ND 普通多歧管型冷冻干燥机,可以访问官网了解更多产品信息。
ND系列钟罩式冷冻干燥机,新芝,SCIENTZ-12ND 普通多歧管型冷冻干燥机

询价
新芝

SCIENTZ-10ND Scientz-10ND SCIENTZ-10ND SCIENTZ-12ND SCIENTZ-12ND SCIENTZ-12ND SCIENTZ-18ND SCIENTZ-18ND SCIENTZ-18ND Scientz-18ND SCIENTZ-12ND SCIENTZ-10ND

ND系列钟罩式冷冻干燥机

冻干面积(m2) 0.125
冷阱盘管温度(℃)
真空度(Pa) ≤5(空载)
盘装物料(L)
捕水能力(Kg/24H)
外形尺寸(长×宽×高mm)